Regulamin

 

 • §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep Internetowy/Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym strefaregeneracji.pl, prowadzony jest przez STREFA REGENERACJI S.C., ul. Boya Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, NIP: 8133677616, numer telefonu kontaktowego: 17 855 46 48 w dni robocze w godz. 08:00 do 17:00, opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika danego operatora.
 • Definicje:
  1. Sprzedawca/Usługodawca przez STREFA REGENERACJI S.C., ul. Boya Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, NIP: 8133677616, numer telefonu kontaktowego: 17 855 46 48.
  2. Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym strefaregeneracji.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej, a wykonanie umowy następuje poza Internetem;
  3. Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego;
  4. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  5. Rejestracja – proces rejestrowania Konta za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego;
  6. Dokument Zamówienia – czynność faktyczna Zamówienia dokonana na formularzu dostępnym na stronie Sklepu Internetowego;
  7. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
  8. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to również Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta.
  9. Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (tj. zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  10. Przedsiębiorca – Konsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.
  11. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej;
  12. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
  13. Produkt lub towar – rzecz ruchoma oferowana w Sklepie Internetowym mająca być lub będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży;
  14. Konto – konto dobrowolnie zarejestrowane przez Usługobiorcę, oznaczone indywidualnym loginem oraz hasłem podanymi przez Usługobiorcę, będące zbiorem danych w bazie danych Usługodawcy, z którym są powiązane oraz gromadzone dane Usługobiorcy, jaki i dane jego zamówień;
  15. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  16. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  17. Newsletter – dobrowolna cyfrowa usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, przesyłana Usługobiorcom subskrybującym usługę, zawierająca informacje o nowościach, akcjach promocyjnych, artykułach i produktach w Sklepie Internetowym.

 • §2 
  USŁUGI ELEKTRONICZNE
 1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy Usługi Elektroniczne w postaci:
  1. obsługi i prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym;
  2. złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Dokumentu Zamówienia;
  3. przesyłania Newslettera subskrybentom tej usługi.
 2. Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne bez dodatkowej zapłaty.
 3. Umowa świadczenia Usług Elektronicznych – oznaczonych w ust. 1 pkt a oraz w ust 1 pkt c – zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. Umowa świadczenia Usługi Elektronicznej oznaczonej w ust. 1 pkt b - zawierana jest na czas oznaczony, ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i w zgodzie dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych, z przestrzeganiem praw własności intelektualnej osób trzecich.
 6. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania prawdziwych danych zgodnych ze stanem faktycznym, co umożliwi Usługodawcy/Sprzedawcy prawidłową realizację danej umowy.

 • §3 
  UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Oferowane Produkty, reklamy, cenniki i inne informacje o oferowanych Produktach znajdujących się w Sklepie Internetowym, w szczególności: ich specyfikacja, właściwości, przeznaczenie oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy – zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena oferowanego w Sklepie Internetowym Produktu, podawana jest w polskich złotych i zawiera wszelkie cła i podatki.
 3. Cena oferowanego w Sklepie Internetowym Produktu, nie zawiera kosztów dostawy i płatności, które wskazane będą w trakcie składania Zamówienia.
 4. Cena oferowanego w Sklepie Internetowym Produktu obowiązuje Usługodawcę/Sprzedawcę w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży jest możliwe tylko po złożeniu Zamówienia przez Klienta oraz potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 6. Do Zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy, dokonać wyboru towaru oraz kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje w Sklepie Internetowym.
 7. Po prawidłowym Złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca, za pomocą automatycznie generowanego przez Sklep Internetowy powiadomienia e-mail, potwierdza złożenie przedmiotowego Zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera:
  1. informację o otrzymaniu zamówienia,
  2. potwierdzenie szczegółów zamówienia, w tym listę zamówionych produktów, wybraną metodę dostawy oraz wybraną metodę płatności,
  3. adres internetowy Regulaminu.
 1. Po prawidłowym Złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca, za pomocą wiadomości e-mail, w terminie do 3 dni roboczych potwierdza realizację Zamówienia. Potwierdzenie realizacji zamówienia zawiera:
  1. informację o przyjęciu zamówienia do realizacji,
  2. adres internetowy Regulaminu,
  3. adres internetowy formularza zwrotu zamówienia.
 2. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o której mowa w ust. 8. Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w ciągu 5 dni roboczych od daty prawidłowego Złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Jeżeli, po prawidłowym złożeniu Zamówienia, wystąpi brak zamówionego przez Klienta Produktu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wiadomością e-mail. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient podejmie decyzję o jego realizacji poprzez: anulowanie Zamówienia lub podtrzymanie Zamówienia, a co za tym idzie akceptację wydłużenia czasu oczekiwania i realizacji Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zaproponować klientowi wymianę zamówionego produktu, który jest w chwili składania niedostępny lub wycofany ze sprzedaży na inny.
 4. Klient może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany do momentu otrzymania przez Klienta powiadomienia o wysyłce danego zamówienia.
 5. W przypadku Zamówień na produkty sprowadzane na indywidualne zamówienie Klienta, Sprzedawca ma prawo uzależnić realizację zamówienia od wpłaty zaliczki/ceny sprzedaży przez Klienta.
 6. Umowa Sprzedaży zostanie potwierdzona dowodem zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.
 7. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
  1. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
  2. wskazujących na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży,
  3. złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

 • §4 
  PŁATNOŚĆ
 1. Sprzedawca umożliwia kilka metod dokonania płatności za Zamówienie:
  1. płatność gotówką przy odbiorze osobistym;
  2. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki z dostawą tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy: 
   1. bank: Santander - nr rachunku:43 1090 2590 0000 0001 4499 0555;
   2. bank: PeKaO  - nr rachunku: 47 1240 4751 1111 0010 5089 4258.
   3. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
    1. imię i nazwisko albo firmę Klienta,
    2. numer Zamówienia (wskazany w informacji o Realizacji Zamówienia w Sklepie).
   4. Płatności należy dokonać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany powyżej. Indywidualny numer rachunku bankowego zostanie także wysłany na podany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres e-mail w osobnej wiadomości e-mail dotyczącej płatności za zamówienie.
  4. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu TPay, wówczas Klient może uregulować płatność za pośrednictwem ww. serwisu.
 2. Wybrane metody płatności mogą się wiązać z dodatkową opłatą wskazaną w procesie składania zamówienia.
 3. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o którym mowa w punkcie 4 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 4. Koszty związane z dostawą Towaru (transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 5. Informacja o cenie podawana na stronie strefaregeneracji.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści § 3 ust 11 pkt 1 Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.

 • §5 
  DOSTAWA
 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi wybór jednej z następujących metod dostawy:
  1. paczka kurierska, w tym paczka kurierska pobraniowa;
  2. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy: ul. Boya Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 2. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 3. Koszty dostawy uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
 4. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Dostawa i płatności.
 5. Czas realizacji zamówienia – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej – liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 6. Czas realizacji zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – liczony jest od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Klient zobowiązany jest do odbioru przedmiotowego zamówienia i uregulowania należności za zamówienie zgodnie z wybraną formą płatności.
 8. W momencie wydania przewoźnikowi Produktu/ów objętych Zamówieniem przez Sprzedawcę, przechodzą na Klienta, który nie jest jednocześnie konsumentem, wszelkie korzyści i ciężary związane z ww. Produktami, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu/ów. Sprzedawca w opisanej powyżej sytuacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu, powstałe od przyjęcia jej do przewozu, aż do jej wydania Klientowi w tym za powstałe opóźnienie w przewozie przesyłki.
 9. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i z należytą starannością oraz w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu/ów, Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 • §6 
  ROZWIĄZANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Umowa świadczenia Usług Elektronicznych – oznaczonych w ust. § 1 pkt a oraz w § 2 ust 1 pkt c – może ulec wypowiedzeniu.
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowy świadczenia Usług Elektronicznych – oznaczonych w § 2 ust. 1 pkt a oraz w § 2 ust 1 pkt c ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@strefaregeneracji.pl lub też pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Usługodawca w przypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, w przypadku gdy:
  1. Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin,
  2. Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym,
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowy świadczenia Usług Elektronicznych – oznaczonych w § 2 ust. 1 pkt a oraz w § 2 ust 1 pkt c po co najmniej jednokrotnym, bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w przypadku opisanym w ust. 4 wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia w stosunku do Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami.
 7. Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych mogą zostać rozwiązane przez Usługodawcę i Usługobiorcę w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 • §7 
  REKLAMACJE
 1. Sprzedawca wobec Klienta, w tym takiego nabywa Produkt jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w celach nie związanych z działalnością zawodową, gospodarczą, odpowiada zgodnie z Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz kodeksem cywilnym.
 2. Klient przesyła zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszeniem odpowiedniego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@strefaregeneracji.pl lub też pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy. Koszty dostawy ww. produktów są zwracane Klientowi, w przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
 6. Odpowiedź Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji i żądań Klienta będzie przesłana na wskazany w przedmiotowym piśmie przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
 7. W przypadku Produktów objętych gwarancją Sprzedawca oświadcza, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi.
 8. Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu żywnościowego z Umową Sprzedaży, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży
 9. Klient powinien złożyć zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z Umową Sprzedaży nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości Produktu lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do Produktów wymienionych w pkt. 7. Regulaminu, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.
 10. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 11. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@strefaregeneracji.pl lub też pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 12. Rozpatrzenie reklamacji związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego przez Usługodawcę następuje nie później niż w terminie 14 dni.
 13. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 • §8 
  ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy o prawach konsumenta;
  2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust.  4-6 ustawy o prawach konsumenta
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 4. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy – Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  2. której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i mogą wystąpić przed upływem terminu do zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych nie dostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust 1 i 2 albo art 21 ust 1 ustawy o prawie konsumenta;
  9. o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument.
 6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 9. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 14. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 15. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

 • §9 
  NEWSLETTER
 1. Z usługi Newsletter może korzystać Klient/Użytkownik, albo działająca przez osobę prawidłowo umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy podmiotem korzystającym z Newsletter jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Usługodawcę, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Usługodawca nie pobiera od korzystających z przedmiotowej usługi jakichkolwiek opłat za świadczenie Newslettera.
 2. Usługa Newslettera świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych podmiotów. Aby dokonać rejestracji należy, wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: strefaregeneracji.pl.
 3. W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:
  1. Wypełnić prawidłowo formularz:
   1. należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji Newslettera. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Zabronione jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji;
   2. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
   3. Użytkownik dobrowolnie może wyrazić również zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych przez STREFA REGENERACJI S.C..
  2. Kliknąć na przycisk „Zapisz” (w przypadku rejestracji poprzez stronę www). Po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
  3. Kliknąć na nadesłany na podany adres e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi Newsletter. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi Newsletter. Od tej chwili, na zarejestrowane konto e-mail wysyłane będą przez STREFA REGENERACJI S.C treści kolejnych edycji usługi Newsletter.
 4. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie i w czasie nieoznaczonym od momentu zarejestrowania się przez Klienta do momentu rezygnacji przez Użytkownika lub wypowiedzenia Usługi przez Serwis.
 5. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newsletter. Subskrypcję można anulować, klikając na link znajdujący się w stopce każdego z przesłanych listów elektronicznych.
 6. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika i danych osobowych z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 7. Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez STREFA REGENERACJI S.C za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail Klienta.
 8. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane do celów marketingowych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, obejmującej zgodę na przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub mailową (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia). Użytkownik ma prawo nie podać swoich danych osobowych, jednak w takiej sytuacji Użytkownik nie będzie mógł otrzymywać żadnych informacji handlowych.

 • §10 
  DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych, przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem z oferty Sklepu Internetowego, rejestracji lub składania Zamówienia, jest STREFA REGENERACJI S.C z siedzibą ul. Boya Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, NIP: 8133677616.
 2. Przekazywane Dane przetwarzane będą tylko i wyłącznie celem realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych opartych o podstawę prawną celów administratorów lub odbiorców danych oraz w związku z realizacją zobowiązań, celów, umów na które Klient wyrazi zgodę, w tym newsletter, cele marketingowe.
 3. Klient podaje wszelkie dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem iż prawdziwość danych podawanych przez Klienta warunkuje prawidłową realizację obowiązków przez Sprzedawcę/Usługodawcę.
 4. Stosowanie cookies oraz szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem https://strefaregeneracji.pl/polityka-prywatnosci.

 • 11 
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie informacje, zdjęcia i prezentacje Produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody Sprzedawcy.
 3. Umowy zawierane pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą/Usługodawcą zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z polskim prawem.
 4. Usługodawca/Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu, w ramach obowiązującego prawa oraz w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawnych, zmian w sposobie płatności i dostawy, zmian w zakresie płatności, formy świadczenia Usług Elektronicznych – w zakresie niezbędnym do wprowadzenia zmian niezbędnych do zaktualizowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o zmianach zasad świadczenia Usług Elektronicznych. Zmieniony regulamin wiąże strony w przypadku zachowania wymagań z art. 384 Kodeksu Cywilnego, a Usługobiorca nie wypowie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych – w terminie 14 dni od ww. powiadomienia.
 6. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Usługobiorców, którzy są jednocześnie konsumentami korzystającymi ze Sklepu Internetowego przed dniem w życie zmian. Zaktualizowany Regulamin nie dotyczy Umów zawartych i Zamówień złożonych lub zrealizowanych przed dniem jego obowiązywania.
 7. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy, gdy zmiana Regulaminu będzie wprowadzała jakiekolwiek nowe opłaty lub podwyższenie opłat już obecnych.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. Wszelkie spory strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, wszelkie ewentualne spory wynikłe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zostaną rozstrzygnięte przez sądy powszechne zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 10. Klient/Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, ma również możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 


 

WARUNKI PROMOCJI "AMBASADORSKIE KODY RABATOWE"

 

 1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Ambasadorskie Kody rabatowe” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).
 2. Organizatorem Promocji „Ambasadorskie Kody rabatowe” (dalej również: „Promocja”) jest STREFA REGENERACJI S.C., ul. Boya Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, NIP: 8133677616 (zwana dalej: STREFA).
 3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu internetowego STREFY, dostępnego pod adresem strefaregeneracji.pl.
 4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy posiadają kod rabatowy i spełniają pozostałe Warunki Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).
 5. Promocja ogłaszana jest w ramach strefaregeneracji.pl.
 6. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej rabat – przyznany w określonej wysokości danemu Ambasadorowi na całe zamówienie (dalej również: „Przedmiot Promocji”), z wykorzystaniem kodu rabatowego opublikowanego przez Ambasadora w jego portalach społecznościowych w Czasie trwania Promocji.
 7. Opublikowany przez Ambasadora kod rabatowy zachowują ważność przez okres współpracy STREFY z Ambasadorem.
 8. Lista Ambasadorów uprawnionych do publikacji kodów rabatowych objętych Promocją może ulegać zmianie.
 9. Promocja nie obejmuje Produktów przecenionych oraz produktów, objętych innymi promocjami.
 10. Promocja obowiązuje od dnia 01.11.2023 r. do dnia ogłoszenia jej zakończenia lub zakończenia współpracy z danym Ambasadorem. (dalej również: „Czas trwania Promocji”).
 11. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).
 12. Aby wziąć udział w Promocji, należy zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktów za pośrednictwem strefaregeneracji.pl; przed zawarciem Umowy Sprzedaży należy wpisać kod rabatowy danego Ambasadora w odpowiednim miejscu wskazanym w Serwisie Internetowym.
 13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w seron.pl, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
 14. W ramach Promocji regularna Cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Serwisie Internetowym zostanie pomniejszona o wysokość objętą Przedmiotem Promocji. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Serwisie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.
 15. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia, Przedmiot Promocji naliczany jest od łącznej Ceny zakupionych Produktów objętych Promocją.
 16. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 17. Przyznany przez Organizatora Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
 18. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2023 r.
 20. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: info@strefaregeneracji.pl lub listownie na adres siedziby STREFY (dalej również: „Reklamacje”).
 21. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 22. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 23. Reklamacje rozpatruje STREFA, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.
 24. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem https://strefaregeneracji.pl/sklep/regulamin/.
 25. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu.
 26. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest STREFA. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności STREFY, dostępnej pod adresem https://strefaregeneracji.pl/polityka-prywatnosci.
 27. STREFA zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki STREFY i Uczestników Promocji,
   zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
  2. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez STREFĘ wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez STREFĘ dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 28. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, STREFA udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w strefaregeneracji.pl. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na strefaregeneracji.pl.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI "DZIEŃ MATKI 2024"

 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki akcji promocyjnej organizowanej przez STREFA REGENERACJI S.C., ul. Boya Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, NIP: 8133677616 (zwana dalej: STREFA).

1. Organizatorem akcji jest STREFA REGENERACJI S.C., ul. Boya Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, NIP: 8133677616 (zwana dalej: STREFA).

2. Akcja promocyjna prowadzona jest wyłącznie w sklepie internetowym Strefy: strefaregeneracji.pl

3. Akcją promocyjną objęte są produkty, określone marki, oferowane indywidualnie lub w pakietach, które będą oferowane z rabatami lub w cenach określonych poniżej:

Obniżka produktów Therabody:

 • Theragun PRO 5. generacji
 • Theragun Elite 5. generacji
 • Theragun Prime 5. generacji
 • Theragun mini g2
 • Wave Roller
 • PowerDot Uno
 • PowerDot Duo
 • TheraFace PRO
 • TheraFace PRO Hot and Cold Rings

4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych Promocją, Klient otrzyma zwrot ceny Produktów, jaki uiścił w ramach niniejszej akcji promocyjnej.

5. Czas trwania akcji promocyjnej: od 16.05.2024 r. do dnia 26.05.2024 r.

6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.

7. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.

8. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

9. Wszelkie zapytania oraz reklamacje związane z promocją powinny być kierowane pod adres: info@strefaregeneracji.pl. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

10. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Strefy.