Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przy wysyłce towarów do ceny towaru doliczane są koszty przesyłki. Zamówienia powyżej 500 zł wysyłamy na nasz koszt.

2. Zamówienia firma www.dynamictape.pl* przyjmuje w formie wypełnionego formularza zakupu przesłanego drogą elektroniczną.

3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

4. Również inne informacje zawarte na stronie sklepu, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.

5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.

6. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Składając zamówienie klient składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.

7. W przypadku złożenia zamówienia w sklepie internetowym momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment odbioru zamówionego towaru przez klienta w biurze sklepu lub od dostawcy (kuriera, poczty polskiej).

8. Zespół sklepu www.dynamictape.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

II. Realizacja zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mailowego umożliwiających naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić

. 1. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie realizacji zamówienia, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, włącznie z rezygnacją przez zamawiającego z zakupu.

2. W uzasadnionych przypadkach www.dynamictape.pl* zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

3. W wyjątkowych przypadkach, przy zamówieniach na produkty bardzo nietypowe, które wymagają sprowadzenia ich przez naszego dostawcę specjalnie dla potrzeb tego zamówienia, sklep może zażądać od klienta wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości zamawianego towaru. W przypadku kiedy realizacja zamówienia przedłużyłaby się powyżej 14 dni od dnia wpłaty zaliczki, klient ma prawo żądać jej zwrotu bez żadnych potrąceń. Natomiast w przypadku, gdy klient zrezygnowałby z zamawianego towaru przed upływem 14 dni od wpłaty zaliczki, kwota zaliczki ulega przepadkowi na rzecz sklepu. W szczególności dzieje się tak w przypadku, gdy sklep wyraża gotowość do zrealizowania zamówienia klienta. W każdym przypadku wystąpienia konieczności wniesienia zaliczki klient jest informowany o tym fakcie uprzednio i zawsze może zrezygnować z takiego zamówienia przed wniesieniem zaliczki.

4. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 4 dni roboczych. Terminy dostawy podane przy produktach oznaczają czas od zamówienia do momentu znalezienia się towaru w magazynie sprzedawcy. Termin realizacji zamówienia, który w opisie dostępności ma wpisane "jest" oznacza, że każdy towar o tym statusie, zamówiony do godz. 14.00 w dniach od poniedziałku do piątku, jest gotowy do odbioru następnego dnia roboczego. Sobota nie jest traktowana jako dzień roboczy. Jeśli zamówienie ma zostać wysłane do klienta, czas dostarczenia przesyłki wynosi zwykle 1 dzień roboczy. Przesyłka wysłana firmą kurierską trafia do adresata zwykle na drugi dzień po nadaniu. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

5. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

6. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej  (bez ograniczeń cenowych). Kupujący jest obciążany kosztami dostawy, chyba, że wybierze odbiór osobisty zamówienia. Przy zakupach na łączną kwotę powyżej 500 PLN dostawa firmą kurierską jest bezpłatna.

7. Według regulaminu prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

8. Dowód zakupu (w sprzedaży wysyłkowej jest to oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki. Błędy w danych zawartych w fakturze Vat należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.

9. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób: Przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku podawany jest w mailu potwierdzającym zamówienie, gdy wybierzecie Państwo opcję płatności PRZELEW. Na życzenie wysyłamy fakturę pro-forma (dotyczy odbiorców instytucjonalnych). Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek. Przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem. Gotówką w kasie, jeśli odbiór towaru następuje osobiście w siedzibie www.dynamictape.pl* lub w jednym z jej oddziałów

III. Gwarancja i zwrot towaru

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.dynamictape.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

3. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość ( zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (...), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie.

4. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

5. W przypadku uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

IV. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu www.dynamictape.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

3. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

V. Postanowienia końcowe

1. Właścicielem sklepu www.dynamictape.pl są jest firma W&W*, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Naruszewicza 9, o numerze NIP: 8133677616, REGON: 180966881.

2. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: W&W S.C., ul. Naruszewicza 9, 35-055 Rzeszów.

3. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem www.dynamictape.pl, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla miejsca zamieszkania kupującego.

Uwaga! Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 & 1 Kodeksu Cywilnego. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach WWW firmy www.dynamictape.pl* w celach informacyjnych. Pytania prosimy przesyłać za pomocą e-maila lub zadawać telefonicznie: (017) 852 93 47 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Jeżeli strony sklepu działają niepoprawnie, występują błędy lub martwe linki, prosimy o zgłoszenie tego faktu za pomocą e-maila.

-------------

*) W&W S.C., ul. Naruszewicza 9, 35-055 Rzeszów, NIP: 8133677616