Regulamin

Regulamin wypożyczalni Strefy Regeneracji

§ 1

Definicje: Wypożyczalnia lub Wypożyczający – W&W S.C. ul. Naruszewicza 9, 35-055 Rzeszów Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna której ustawa przyznaje zdolność prawną, Regulamin – niniejszy regulamin Strona – strona internetowa www.strefaregeneracji.pl Karta Kredytowa Klienta – Karta Kredytowa Klienta, wskazana Wypożyczającemu w celu dokonania zabezpieczenia Umowy sprzętu oraz dokonania Zdalnego Obciążenia Kaucja - kwota pieniędzy, określona w Cenniku, której celem jest zabezpieczenie roszczeń Wypożyczającego z tytułu Umowy, pobierana i zwracana Klientowi na zasadach określonych w Regulaminie Zdalne Obciążenie – zdalne obciążenie Karty Kredytowej Klienta dokonane przez Wypożyczającego Zgoda na Zdalne Obciążenie Karty Kredytowej – oświadczenie Klienta o wyrażeniu zgody na Zdalne Obciążenie Kart Kredytowej Klienta przez Wypożyczającego zgodnie z Regulaminem, stanowiąca załącznik nr 1 Regulaminu oraz dostępna na Stronie Cennik – cennik Wypożyczającego, stanowiący załącznik nr 2 Regulaminu oraz dostępny na Stronie Cennik sprzętu i akcesoriów – cennik sprzętów i akcesoriów znajdujących się w asortymencie Wypożyczającego przeznaczonych do sprzedaży; Numer Infolinii - +48 795496369 Sprzęt – sprzęt i akcesoria znajdujące się w ofercie oraz przeznaczone na wypożyczenie przez Wypożyczającego Umowa - umowa wypożyczenia Sprzętu zawarta pomiędzy Wypożyczającym a Klientem, stanowiąca załącznik nr 3 Regulaminu oraz dostępna na Stronie Wzór Umowy - wzór umowy wypożyczenia zawieranej z Klientem, stanowiący załącznik nr 4 Regulaminu, dostępny na Stronie Protokół - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego Sprzętu, stanowiący załącznik nr 2 Regulaminu

§ 2

1. Wypożyczający umieści na Stronie, wykaz Sprzętu, przeznaczonego do wypożyczenia, na warunkach określonych w Regulaminie oraz Wzorze Umowy. 2. Informacja o Sprzęcie, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu nie stanowi oferty zawarcia Umowy, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy przez Klientów. 3. Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest poprawne złożenie zamówienia, akceptacja Regulaminu, zapłata opłat wypożyczenia, zawarcie Umowy, opłacenie należnej kaucji, wskazanie Karty Kredytowej Klienta w celu dokonania Zdalnego Obciążenia, Zgody na Zdalne Obciążenie Karty Kredytowej – przez Klienta. 4. Dane zamieszczone przez na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

§ 3

1. Celem zawarcia Umowy Klient musi złożyć oświadczenie woli o chęci zawarcia Umowy, na warunkach wskazanych w Regulaminie i Wzorze Umowy, oświadczenie to złożone może zostać w jeden z niżej wymienionych sposobów: a. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając oświadczenie o chęci wypożyczenia Sprzętu na adres info@strefaregeneracji.pl b. za pośrednictwem Strony c. telefonicznie na numer Infolinii, d. bezpośrednio, przez złożenie oświadczenia woli o chęci zawarcia Umowy w jednym ze Punktów Wypożyczającego. 2. Oświadczenie Klienta, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać następujące informację: a. Imię i Nazwisko Klienta b. Nazwę Sprzętu mającego być przedmiotem Umowy Wypożyczenia c. datę rozpoczęcia wypożyczenia Sprzętu oraz datę zakończenia wypożyczenia Sprzętu d. Sposób dostawy sprzętu do Klienta oraz sposób zwrotu Sprzętu przez Klienta e. Telefon kontaktowy Klienta f. adres poczty elektronicznej Klienta, na który Wypożyczający ma przesłać informację o gotowości zawarcia Umowy na warunkach wskazanych przez Klienta lub o braku możliwości zawarcia Umowy na tych warunkach. 3. Oświadczenie Klienta, o chęci zawarcia Umowy Wypożyczenia jest wiążące przez 7 dni od dnia jego złożenia. 4. Po otrzymaniu oświadczenia woli Klienta o chęci zawarcia Umowy, Wypożyczający - za pośrednictwem wiadomości elektronicznej - potwierdza Klientowi dokonanie zamówienia na usługę wypożyczenia albo informuje Klienta o braku możliwości zawarcia Umowy na warunkach przedstawionych przez Klienta. Po potwierdzeniu przez Wypożyczającego zamówienia na usługę wypożyczenia, Klientowi i Wypożyczającemu przysługuje roszczenie o zawarcie Umowy na warunkach potwierdzonych przez Wypożyczającego. 5. Jeśli data wypożyczenia jest odległa (oddalona od daty złożenia oświadczenia o chęci wypożyczenia o więcej niż 14 dni), pracownik Wypożyczającego zobowiązany jest do przypomnienia Klientowi o rezerwacji na jeden dzień przed planowanym zawarciem rozpoczęciem Umowy, jednak nie później niż 48 godziny do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Umowy. 6. Klient zobowiązany jest do zawarcia Umowy w formie pisemnej i odbioru Sprzętu nie później niż w dniu wskazanym, jako dzień rozpoczęcia Umowy. 7. Do zawarcia Umowy i wydania Sprzętu dochodzi poprzez: a) zawarcie Umowy w Punkcie wybranym przez Klienta i potwierdzonym przez Wypożyczającego. (data i godzina rozpoczęcia i zakończenia Umowy musi przypadać w dniu i w godzinach otwarcia Punktów). b) poza Punktem poprzez odebranie Sprzętu przesłanego Kurierem Klientowi i podpisanie Umowy wypożyczenia na wcześniej uzgodnionych warunkach (zgodnie z Cennikiem) c) poza Punktem poprzez dostarczenie Sprzętu przez Wypożyczającego i zawarcie Umowy wypożyczenia na wcześniej uzgodnionych warunkach, (Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia Umowy musi przypadać w dniu i w godzinach pracy Wypożyczającego). 8. Wydanie Sprzętu Klientowi w punkcie możliwe jest jedynie w godzinach pracy wybranego Punktu, pracowników Wypożyczającego, jednak nie wcześniej niż o godzinie 14:00. Szczegółowe informacje odnośnie godzin pracy Punktów znajdują się na Stronie. 9. Wypożyczający może odmówić wypożyczenia sprzętu w przypadku, gdy: a) Klient korzystał wcześniej z Wypożyczalni i zwrócił sprzęt uszkodzony, zniszczony lub go zagubił. b) Klient nie zwrócił wypożyczonego sprzętu w wyznaczonym terminie bez uzasadnienia. c) Klient widnieje w Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, Krajowym Rejestrze Długów, Rejestr Dłużników ERIF, Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. d) Klient podczas poprzedniego Wypożyczającego Sprzętu posłużył się nieprawdziwymi danymi. 10. Zapłaty za wypożyczenie sprzętu można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów: a. osobiście, w formie gotówkowej, w przypadku dostarczenia Sprzętu do Klienta przez pracownika Wypożyczającego. b. przelewem elektronicznym, bankowym, przelewem zwykłym lub kartą kredytową – dniem zapłaty jest wówczas dzień uznania na rachunku bankowym Wypożyczającego; c. gotówką bezpośrednio w Punkcie. 11. Dla skutecznego zawarcia Umowy wypożyczenia oraz odebrania sprzętu Klient musi posiadać ważny dowód osobisty, kartę kredytową oraz drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, który okaże pracownikowi Wypożyczającego lub kurierowi celem weryfikacji danych osobowych. 12. Warunkiem wydania Sprzętu po zawarciu Umowy jest wpłata przez Klienta kaucji (zgodnie z cennikiem), wskazanie Karty Kredytowej Klienta do Zdalnego Obciążenia oraz zapłata z góry czynszu wypożyczenia zgodnie z Umową, Cennikiem i Regulaminem. 13. W przypadku, gdyby przy zawarciu Umowy lub odbiorze Sprzętu Klient miał być reprezentowany przez pełnomocnika, Klient zobowiązany jest do dostarczenia Wypożyczającemu numeru dowodu osobistego pełnomocnika nie później niż na jeden dzień roboczy przed podpisaniem Umowy i wydaniu Sprzętu. W takim przypadku § 3 pkt 9 stosuję się odpowiednio. 14. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności przedstawiciela Wypożyczającego firmy lub kuriera sprawdzić, czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia i nie uległa uszkodzeniu w transporcie. 15. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub sprzęt uległ uszkodzeniu, Klient jest zobowiązany sporządzić protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad sprzętu i podpisem przedstawiciela Wypożyczającego lub Kuriera. Wypożyczalnia zastrzega, iż reklamacje bez kompletnego protokołu nie będą uznawane.

§ 4

1. Umowa wypożyczenia zawarta musi zostać na okres minimum na 3 dni (wydanie od godziny 14:00, zwrot maksymalnie do godziny 12:00 w Punkcie). Wypożyczający zastrzega sobie możliwość skrócenia minimalnego okresu wypożyczenia, z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być krótszy niż 1 dzień. 2. Wypożyczający zobowiązuje się do wydania Klientowi Sprzętu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem. 3. Wydanie Sprzętu potwierdzone zostanie protokołem wydania Sprzętu. 4. Przed odebraniem Sprzętu Klient ma prawo sprawdzić czy Sprzęt nie ma wad. 5. W przypadku stwierdzenia usterki lub uszkodzeń Sprzętu podczas wydawania go Klientowi należy opisać je w protokole wydania. 6. W przypadku stwierdzenia wad uniemożliwiających korzystanie ze Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, Klient ma prawo odmówić zawarcia Umowy lub odstąpić od niej ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli została już zawarta. 7. W przypadku awarii Sprzętu w trakcie Umowy Wypożyczenia, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie na Infolinię lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres: info@streferegeneracji.pl , wskazując numer Umowy Wypożyczenia, opis awarii ze wskazaniem Sprzętu, który uległ awarii oraz niezwłocznie zwrócić Sprzęt zgodnie z wcześniej ustalonym w Umowie sposobem zwrotu sprzętu. 8. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu awarii wynajętego Sprzętu lub jego niewłaściwego użytkowania wypożyczonego przez Klienta Sprzętu. 9. Klient zobowiązuje się korzystać ze Sprzętu zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem i dostarczoną instrukcją obsługi, nie powierzając go osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem prawnym (w szczególności w ramach podwypożyczenia, poddzierżawy i użyczenia), z wyjątkiem osób, z którymi łączy go stosunek pracy lub inny stosunek prawny o zbliżonym charakterze, z zastrzeżeniem, że Klient ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania, jak za działania własne. 10. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia wynajętego Sprzętu przed utratą i zniszczeniem. 11. Z chwilą wydania Sprzętu Klientowi, na Klienta przechodzi ryzyko utraty Sprzętu, które trwa do chwili zwrotu Sprzętu Wypożyczającemu. 12. Jeżeli Sprzęt zostanie skradziony w czasie, kiedy będzie znajdował się w posiadaniu Klienta, Klient jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić policję i skontaktować się z Wypożyczającego w ciągu 24h od wystąpienia zdarzenia telefonicznie na Numer Infolinii oraz pocztą elektroniczną na adres: info@strefaregeneracji.pl przedstawiając szczegółowo sprawę i załączając kopię zgłoszenia na policję. 13. Klient w drodze Zgody na Obciążenie Karty Kredytowej upoważnia Wypożyczającego do Zdalnego Obciążenia Karty Kredytowej Klienta w przypadku nie uiszczenia zapłaty za wypożyczenie lub powstałych innych dodatkowych kosztów zgodnych z niniejszą umową. W szczególności w przypadku uszkodzenia, niezwrócenia w terminie, zgubienia, lub przywłaszczenia Sprzętu Wypożyczającego. 14. W przypadku utraty Sprzętu przez Klienta, Wypożyczającego zatrzyma w całości Kaucję na poczet odszkodowania. W przypadku, gdy Kaucja jest mniejsza niż wartość Sprzętu, Wypożyczający zastrzega sobie prawo do dochodzenia różnicy w celu całkowitego naprawienia poniesionej szkody w drodze obciążenia opisanego w § 13. 15. Jeżeli utracony Sprzęt był ubezpieczony, a ubezpieczyciel dokona wypłaty odszkodowania, roszczenie Wypożyczającego wobec Klienta zostanie pomniejszone o uzyskaną kwotę odszkodowania. Jeżeli wypłacona kwota odszkodowania plus zatrzymana Kaucja i obciążenie wskazane w § 13, przekroczą wartość Sprzętu, Wypożyczającego niezwłocznie zwróci Klientowi różnicę. 16. Klient do 72 godzin przed upływem okresu wypożyczenia, musi zgłosić chęć przedłużenia wypożyczenia drogą telefoniczną na Numer Infolinii i za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres: info@strefaregeneracji.pl jednocześnie za wydłużony okres Wypożyczającego uiszczając opłatę za najem wg Cennika, za wydłużony okres wypożyczenia. Pierwotny okres wypożyczenia i okres wypożyczenia po przedłużeniu nie podlegają zsumowaniu. Koszt przedłużenia wypożyczenia nie obejmuje kosztów zwrotu Sprzętu Wypożyczającemu o ile zostały one pokryte w pierwotnej Umowie. 17. W przypadku opisanym w § 4 pkt 16 dla skuteczności przedłużenia okresu wypożyczenia niezbędne jest potwierdzenie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej takiego przedłużenia przez Wypożyczającego. Przedłużenie Okresu Wypożyczenia dokumentowane będzie aneksem do Umowy, dopuszczalne jest przesłanie podpisanego aneksu wypożyczenia przez Klienta oraz Wypożyczającego, w formie elektronicznej (podpisany i zeskanowany dokument wypożyczenia) następnie odesłanie go do Wypożyczającego wraz ze zwracanym Sprzętem. 18. Klient zapewni Wypożyczającemu, na jego żądanie, w trakcie trwania Umowy Wypożyczenia, kontrolę wykonywania postanowień Umowy Wypożyczenia oraz dostęp do Sprzętu celem sprawdzenia jego stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia przez Wypożyczającego, że Sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie z celem Umowy Wypożyczenia lub z naruszeniem przepisów prawa, Wypożyczającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy Wypożyczenia ze skutkiem natychmiastowym. Z uprawnienia tego Wypożyczający może skorzystać każdorazowo w terminie 14 dni od daty stwierdzenia naruszeń.

§ 5

1. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzęt w wyznaczonym i zapisanym w Umowie czasie, miejscu oraz w sposób w niej wskazany. 2. W przypadku opóźnienia zwrotu przez Klienta Sprzętu, Wypożyczającemu przysługuje uprawnienie do dokonania Zdalnego Obciążenia na kwotę odpowiadającą równowartości rynkowej wynajętego przez Klienta Sprzętu wg Cennika Sprzętu Wypożyczającego. 3. Opłaty i koszty napraw, serwisu, napraw, transportu, nieuregulowane przez Klienta w chwili zwrotu Sprzętu, zostaną potrącone z Kaucji. Jeżeli kwoty ww. opłaty będą przewyższały Kaucję Wypożyczający pokryje je w drodze Zdalnego Obciążenia Karty Kredytowej. 4. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzęt w stanie nie gorszym, niż w momencie otrzymania od Wypożyczającego. W szczególności Sprzęt powinien być nieuszkodzony, czysty, prawidłowo zmontowany i zabezpieczony. 5. W przypadku zwrotu Sprzętu z brakującymi częściami Wypożyczający potrąci wartość brakujących części z Kaucji lub w drodze obciążenia Karty Kredytowej Klienta. W przypadku późniejszego zwrotu brakujących części przez Klienta, Wypożyczającego zwróci Klientowi wartość zwróconych części. 6. Zwrot sprzętu potwierdzony zostanie protokołem odbioru Sprzętu sporządzonym i podpisanym przez Wypożyczającego i Klienta. 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Sprzętu, które nie zostały opisane w protokole wydania Sprzętu Klientowi, uszkodzenia te opisane zostaną w protokole zdawczo odbiorczym w czasie zwrotu, a Wypożyczający zleci autoryzowanemu serwisowi producenta Sprzętu wycenę kosztów naprawy stwierdzonych uszkodzeń. 8. Wypożyczający ma prawo wstrzymać zwrot Kaucji lub kwot z dokonanego Zdalnego Obciążenia Karty Kredytowej Klienta do chwili uzyskania wyceny od autoryzowanego serwisu. 9. W przypadku, gdy koszty naprawy będą mniejsze niż kwota zatrzymanej kaucji lub kwota dokonanego obciążenia Karty Kredytowej Klienta, Wypożyczający niezwłocznie zwróci Klientowi nadwyżkę Kaucji lub Zdalnego Obciążenia. 10. W przypadku, gdy koszty naprawy będą wyższe niż kwota zatrzymanej kaucji, Wypożyczający zaliczy zatrzymaną kaucję w poczet kosztów naprawy oraz domagał się będzie od Klienta zapłaty pozostałej części kosztów naprawy lub dokona Zdalnego Potrącenia. 11. Wypożyczający zobowiązany jest do przedstawienia Klientowi wyceny naprawy dokonanej przez autoryzowany serwis. 12. W przypadku sporu, co do kosztów naprawy sprawa rozstrzygnięta zostanie przez właściwy sąd. 13. Zwrot kaucji wpłaconej przez Klienta na zabezpieczenie roszczeń z Umowy dokonany zostanie nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zwrotu Sprzętu. 14. Zwrot dokonany zostanie w takiej formie, w jakiej dokonana została wpłata po wcześniejszym pomniejszeniu kaucji o roszczenia Wypożyczającego zgodnie z Regulaminem.

§ 6

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Wypożyczający, który będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji umowy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (tj.: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) i przepisami wykonawczymi. 2. Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla realizacji umowy. 3. Klient ma prawo wglądu w dane, żądania ich modyfikacji, kontroli przetwarzania danych, oraz uzyskania informacji o przysługujących Klientowi prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych. 4. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie i celu niezbędnym dla działań windykacyjnych. 5. Klient przysługuje prawo do zgłoszenia Wypożyczającemu, na adres poczty elektronicznej info@strefaregeneracji.pl reklamację co do nienależytego wykonania Umowy Wypożyczenia, wskazując zarzuty i przedstawiając swoje żądania. 6. Wypożyczający zobowiązany jest rozpatrzeć reklamacje i powiadomić Klienta o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. 7. Nie respektowanie przez Wypożyczającego niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do rozwiązania Umowy wypożyczenia i do odebrania przedmiotu wypożyczenia. 8. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.