Regulamin

REGULAMIN     POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep Internetowy/Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym strefaregeneracji.pl prowadzony jest przez STREFA REGENERACJI S.C., z siedzibą ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, NIP 8133677616, numer telefonu kontaktowego: +48 660 549 933 w dni robocze w godz. 08:00 do 17:00, opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika danego operatora.
 2. Definicje:
 1. a)  Sprzedawca/Usługodawca STREFA REGENERACJI S.C., z siedzibą ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, NIP 8133677616;
 2. b)  Sklep Internetowy/Serwis Internetowy – sklep/serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym strefaregeneracji.pl;
 3. c)  Regulamin – niniejszy regulamin;
 4. d)  Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. e)  Rejestracja – proces rejestrowania Konta za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego;
 6. f)   Dokument Zamówienia – czynność faktyczna Zamówienia dokonana na formularzu dostępnym na stronie Sklepu Internetowego;
 7. g)  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży danego Produktu/Produktów;
 8. h)  Klient – podmiot korzystający z usług Sklepu Internetowego, który przystępuje do zawarcia lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 9. i)    Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej;
 10. j)    Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 11. k)  Produkt – rzecz ruchoma oferowana w Sklepie Internetowym mająca być lub będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży;
 12. l)    Konto – konto dobrowolnie zarejestrowane przez Usługobiorcę, oznaczone indywidualnym loginem oraz hasłem podanymi przez Usługobiorcę, będące zbiorem danych w bazie danych Usługodawcy, z którym są powiązane oraz gromadzone dane Usługobiorcy, jaki i dane jego zamówień;
 13. m) Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. n)  Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu  Internetowego.
 15. o)  Newsletter – dobrowolna cyfrowa usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, przesyłana Usługobiorcom subskrybującym usługę, zawierająca informacje o nowościach, akcjach promocyjnych, artykułach i produktach w Sklepie Internetowym.
 • 2
USŁUGI ELEKTRONICZNE
 1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy Usługi Elektroniczne w postaci:
 1. a)  Obsługi i prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym;
 2. b)  Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Dokumentu Zamówienia;
 3. c)  Przesyłania Newslettera subskrybentom tej usługi.
 1. Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne bez dodatkowej zapłaty.
 2. Umowa świadczenia Usług Elektronicznych – oznaczonych w ust. 1 pkt a oraz w ust 1 pkt c – zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Umowa świadczenia Usługi Elektronicznej oznaczonej w ust. 1 pkt b - zawierana jest na czas oznaczony, ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i w zgodzie dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych, z przestrzeganiem praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania prawdziwych danych zgodnych ze stanem faktycznym, co umożliwi Usługodawcy/Sprzedawcy prawidłową realizację danej umowy.
 • 3
UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Oferowane Produkty, reklamy, cenniki i inne informacje o oferowanych Produktach znajdujących się w Sklepie Internetowym, w szczególności: ich specyfikacja, właściwości, przeznaczenie oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy – zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena oferowanego w Sklepie Internetowym Produktu, podawana jest w polskich złotych i zawiera wszelkie cła i podatki.
 3. Cena oferowanego w Sklepie Internetowym Produktu, nie zawiera kosztów dostawy i płatności, które wskazane będą w trakcie składania Zamówienia.
 4. Cena oferowanego w Sklepie Internetowym Produktu obowiązuje Usługodawcę/Sprzedawcę w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży jest możliwe tylko po złożeniu Zamówienia przez Klienta oraz potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 6. Do Zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy, dokonać wyboru towaru oraz kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje w Sklepie Internetowym.
 7. Po prawidłowym Złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca, za pomocą automatycznie generowanego przez Sklep Internetowy powiadomienia e-mail, potwierdza złożenie przedmiotowego Zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera:
 8. Informację o otrzymaniu zamówienia
 9. Potwierdzenie szczegółów zamówienia, w tym listę zamówionych produktów, wybraną metodę dostawy oraz wybraną metodę płatności
 10. Adres internetowy Regulaminu
 11. Po prawidłowym Złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca, za pomocą wiadomości e-mail, w terminie do 3 dni roboczych potwierdza realizację Zamówienia. Potwierdzenie realizacji zamówienia zawiera:
 1. Informację o przyjęciu zamówienia do realizacji
 2. Adres internetowy Regulaminu
 3. Adres internetowy formularza zwrotu zamówienia
 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o której mowa w ust. 8. Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w ciągu 5 dni roboczych od daty prawidłowego Złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Jeżeli, po prawidłowym złożeniu Zamówienia, wystąpi brak zamówionego przez Klienta Produktu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wiadomością e-mail. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient podejmie decyzję o jego realizacji poprzez: anulowanie Zamówienia lub podtrzymanie Zamówienia, a co za tym idzie akceptację wydłużenia czasu oczekiwania i realizacji Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zaproponować klientowi wymianę zamówionego produktu, który jest w chwili składania niedostępny lub wycofany ze sprzedaży na inny.
 3. Klient może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany do momentu otrzymania przez Klienta powiadomienia o wysyłce danego zamówienia.
 4. W przypadku Zamówień na produkty sprowadzane na indywidualne zamówienie Klienta, Sprzedawca ma prawo uzależnić realizację zamówienia od wpłaty zaliczki/ceny sprzedaży przez Klienta.
 5. Umowa Sprzedaży zostanie potwierdzona dowodem zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.
 6. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
 1. a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
 2. b) wskazujących na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży,
 3. c) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 
 • 4
PŁATNOŚĆ
 1. Sprzedawca umożliwia kilka metod dokonania płatności za Zamówienie:
 1. a) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym;
 2. b) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki z dostawą tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. c) Płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
- bank: PeKaO Oddział Rzeszów - nr rachunku: 47 1240 4751 1111 0010 5089 4258 W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: - imię i nazwisko albo firmę Klienta, - numer Zamówienia (wskazany w informacji o Realizacji Zamówienia w Sklepie).
 1. d) Płatności należy dokonać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany powyżej. Indywidualny numer rachunku bankowego zostanie także wysłany na podany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres e-mail w osobnej wiadomości e-mail dotyczącej płatności za zamówienie. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu TPay, wówczas Klient może uregulować płatność za pośrednictwem ww. serwisu.
 1.   Wybrane metody płatności mogą się wiązać z dodatkową opłatą wskazaną w procesie składania zamówienia.
 
 • 5
DOSTAWA
 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi wybór jednej z następujących metod dostawy:
 1. a) Paczka kurierska, w tym paczka kurierska pobraniowa;
 2. b) Odbiór osobisty: ul. Hoffmanowej 21/2, 35-016   Rzeszów, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 1. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. Koszty dostawy uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
 3. Czas realizacji zamówienia – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej – liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 4. Czas realizacji zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – liczony jest od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Klient zobowiązany jest do odbioru przedmiotowego zamówienia i uregulowania należności za zamówienie zgodnie z wybraną formą płatności.
 6. W momencie wydania  przewoźnikowi Produktu/ów objętych Zamówieniem przez Sprzedawcę, przechodzą na Klienta, który nie jest jednocześnie konsumentem, wszelkie korzyści i ciężary związane z ww. Produktami, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu/ów. Sprzedawca w opisanej powyżej sytuacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu, powstałe od przyjęcia jej do przewozu, aż do jej wydania Klientowi w tym za powstałe opóźnienie w przewozie przesyłki.
 7. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i z należytą starannością oraz w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu/ów, Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 
 • 6
ROZWIĄZANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Umowa świadczenia Usług Elektronicznych – oznaczonych w ust. § 1 pkt a oraz w § 2 ust 1 pkt c – może ulec wypowiedzeniu.
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowy świadczenia Usług Elektronicznych – oznaczonych w § 2 ust. 1 pkt a oraz w § 2 ust 1 pkt c ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@strefaregeneracji.pl lub też pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Usługodawca w przypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, w przypadku gdy:
 1. a)  Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin,
 2. b)  Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym,
 1. Usługodawca może wypowiedzieć umowy świadczenia Usług Elektronicznych – oznaczonych w  § 2 ust. 1 pkt a oraz w § 2 ust 1 pkt c po co najmniej jednokrotnym, bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w przypadku opisanym w ust. 4 wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia w stosunku do Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami.
 4. Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych mogą zostać rozwiązane przez Usługodawcę i Usługobiorcę w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 
 • 7
REKLAMACJE  
 • Sprzedawca wobec Klienta, który nabywa Produkt jako osoba fizyczna w celach nie związanych z działalnością zawodową, gospodarczą, odpowiada zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz kodeksem cywilnym.
 
 1. Klient przesyła zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszeniem odpowiedniego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@strefaregeneracji.pl lub też pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy. Koszty dostawy ww. produktów są zwracane Klientowi, w przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.
 3. Sprzedawca odpowie na żądanie Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji i żądań Klienta będzie przesłana na wskazany w przedmiotowym piśmie przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
 5. W przypadku Produktów objętych gwarancją Sprzedawca oświadcza, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi.
 6. Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu żywnościowego z Umową Sprzedaży, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 1. Klient powinien złożyć zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z Umową Sprzedaży nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości Produktu lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do Produktów wymienionych w pkt. 7. Regulaminu, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.
 2. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@strefaregeneracji.pl lub też pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Rozpatrzenie reklamacji związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego przez Usługodawcę następuje nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 • 8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Usługobiorca/Klient, który jest konsumentem oraz Usługobiorca/Klient w celach nie związanych z działalnością zawodową, gospodarczą,  który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Dla zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@strefaregeneracji.pl lub też pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Termin wskazany w ust. 1 naliczany jest:
 1. a)  od dnia odebrania przesyłki / Produktów przez Klienta
 2. b)  gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
 1.   Odstąpienia umowy zawartej na odległość należy dokonać za pośrednictwem pisma. Przykład formularza Usługodawca/ Sprzedawca zamieścił w sekcji Formularze.
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, konsument nie jest obciążany żadnymi zobowiązaniami. Świadczenia stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot świadczeń nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.
 4. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi koszty zwrotu towarów do Usługodawcy/Sprzedawcy zgodnie z art. 34 ust 1 ustawy o prawach konsumenta.
 • 9
DANE OSOBOWE
 1. 1.  Administratorem danych, przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem z oferty Sklepu Internetowego, rejestracji lub składania Zamówienia, jest STREFA REGENERACJI S.C., z siedzibą ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, NIP 8133677616.
 2. Przekazywane Dane przetwarzane będą tylko i wyłącznie celem realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych opartych o podstawę prawną celów administratorów lub odbiorców danych oraz w związku z realizacją zobowiązań, celów, umów na które Klient wyrazi zgodę, w tym newsletter, cele marketingowe.
 3. Klient podaje wszelkie dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem iż prawdziwość danych podawanych przez Klienta warunkuje prawidłową realizację obowiązków przez Sprzedawcę/Usługodawcę.
 4. Stosowanie cookies oraz szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem https://strefaregeneracji.pl/polityka-prywatnosci/
 • 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 2.   Wszystkie informacje, zdjęcia i prezentacje Produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody Sprzedawcy.
 3. Umowy zawierane pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą/Usługodawcą zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z polskim prawem.
 4. Usługodawca/Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu, w ramach obowiązującego prawa oraz w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawnych, zmian w sposobie płatności i dostawy, zmian w zakresie płatności, formy świadczenia Usług Elektronicznych – w zakresie niezbędnym do wprowadzenia zmian niezbędnych do zaktualizowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o zmianach zasad świadczenia Usług Elektronicznych. Zmieniony regulamin wiąże strony w przypadku zachowania wymagań z art. 384 Kodeksu Cywilnego, a Usługobiorca nie wypowie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych – w terminie 14 dni od ww. powiadomienia.
 6. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Usługobiorców, którzy są jednocześnie konsumentami korzystającymi ze Sklepu Internetowego przed dniem w życie zmian. Aktualizowany Regulamin nie dotyczy Umów zawartych i Zamówień złożonych lub zrealizowanych przed dniem jego obowiązywania.
 7. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy, gdy zmiana Regulaminu będzie wprowadzała jakiekolwiek nowe opłaty lub podwyższenie opłat już obecnych.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.; oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. Wszelkie spory strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, wszelkie ewentualne spory wynikłe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zostaną rozstrzygnięte przez sądy powszechne zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 10. Klient/Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, ma również możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.