Polityka prywatności§1
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest STREFA REGENERACJI S.C., z siedzibą ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, NIP 8133677616, adres poczty elektronicznej: info@strefaregeneracji.pl
 2. Przekazywane przez Usługobiorcę/Klienta Dane osobowe są przetwarzane są na podstawie i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator zachowa szczególną staranność celem ochrony interesów osób, których dane dotyczą, wszelkie zbierane przez Administratora dane są przetwarzane zgodnie z prawem, wszelkie dane są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezspójnym z tymi celami. Przetwarzanie danych jest prowadzone w sposób poprawny i niezbędny w stosunku do celów, w jakich przedmiotowe dane są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, z wskazaniem iż przez okres nie dłuższy aniżeli  niezbędny dla osiągnięcia określonego celu przetwarzania.
 4. Założenie przez określonego Klienta konta klienta oraz/lub złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę/Klienta, wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora danych wskazanych i udostępnionych przez Usługobiorcę/Klienta.
 5. Usługobiorca/Klient może kontaktować się z Administratorem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem e-mail: info@strefaregeneracji.pl


§2
 1. Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, aczkolwiek podanie określonych danych jest dobrowolne, to jest niezbędne w celu realizacji zawieranych z Usługodawcą/Sprzedawcą jako Administratorem umów.


§3
 1. Administrator zbiera od Usługobiorców/Klientów dane osobowe w celu:
  • a) nawiązywania, kształtowania i precyzowania treści, zmian, zrealizowania lub rozwiązania umów  pomiędzy Administratorem a Usługobiorcą/Klientem z uwagi na fakt świadczenia Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Administratora oraz zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oferowanych w ww. sklepie oraz ich dostawy do Klienta/Usługobiorcy (art. 6 ust 1lit. b) Rozporządzenia)
  • b) przyjmowania, rozpoznawaniu skarg, reklamacji związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
  • c) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia);
  • d) archiwizowania dokumentacji tj. umów i dokumentów rozliczeniowych i księgowych (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia),
  • e) realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia);
  • f) prowadzenia działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w tym. newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);
  • g) prowadzenia działań administracyjnych przez Usługodawcę/Sprzedawcę jako Administratorem w tym analityki, statystyk, raportowania wewnątrz przedsiębiorstwa Usługodawcy/Sprzedawcy jako Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia);,
 2. Wskazanie danych osobowych, wskazanych w § 5 jest niezbędne do prawidłowego świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego jak i prawidłowego zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem/Usługobiorcą. W każdym razie zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży.


§4
 1. Usługodawca/Sprzedawca jako Administrator danych osobowych powierzanych przez Usługobiorcę/Klienta pragnie poinformować, że przetwarzane dane w celach wskazanych powyżej w niniejszej polityce prywatności, mogą zostać udostępnione podmiotom:
  • a) z którymi Usługodawca/Sprzedawca będący Administratorem jest związany umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym podmiotom świadczącym usługi takie jak: obsługa informatyczna, księgowość, bankowość, doradztwo prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji przedmiotu określonego zobowiązania tj. obsługi dokonanego zakupu, dostawy, płatności, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, księgowania;
  • b) pracownikom lub współpracownikom Usługodawcy/Sprzedawcy oraz podmiotom udzielającym pomocy Usługodawcy/Sprzedawcy na zasadzie zlecenia, zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych;
  • c) organom państwowym lub innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Usługodawcy/Sprzedawcy obowiązków a w szczególności: Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Prokuraturom, Sądom, organom egzekucyjnym.


§5
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców/Klientów w postaci:
  • a) imię i nazwisko;
  • b) adres poczty elektronicznej;
  • c) numer telefonu kontaktowego;
  • d) adres Usługobiorcy/Klienta, na który składa się: ulica, numer domu, numer lokalu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj;
  • e) adres dostawy, na który składa się: ulica, numer domu, numer lokalu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj;
  • f) dane podawane do dokumentu sprzedaży – w przypadku podania odmiennych danych przez Klienta Usługobiorcę;
  • g) nazwę firmy oraz NIP w wypadku Klientów/Usługobiorców będących jednocześnie przedsiębiorcami.


§6
 1.  Administrator informuje iż zbierane są w sposób zautomatyzowany dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego Usługodawcy/Sprzedawcy będącego Administratorem.
  • a) Administrator informuję iż Cookies to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy/Klienta w związku i w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w jego pełnej funkcjonalności.
  • b) Administrator informuje iż istnieje możliwość uniemożliwienia zbierania danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcjami określonej przeglądarki. Zablokowanie plików cookies może uniemożliwić korzystanie z serwisu i usług przez niego oferowanych bądź spowodować korzystanie z niego w ograniczonym zakresie.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych w postaci następujących danych eksploatacyjnych:
  • a) dane identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  • b) dane o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z Usługi Elektronicznej.
  • c) dane o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Działania takie mają na celu dopasowanie treści lub ofert serwisu do oczekiwań użytkownika, zapewnieniu jego sprawnego działania i wprowadzania zmian zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.


§7
 1. Usługodawca/Sprzedawca będący jednocześnie Administratorem określonych danych osobowych Usługobiorcy/Klienta pragnie wskazać, że dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności w okresie obowiązywania umów łączących Usługodawcę/Sprzedawcę z Usługobiorcą/Klientem. Kolejno po ich zakończeniu lub ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na Usługodawcy/Sprzedawcy obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego czy też zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi, w tym samym okresie dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy/Sprzedawcy, z zastrzeżeniem że:
  • a) dane zawarte w formularzach, zamówieniach i umowach – do czasu przedawnienia roszczeń z umów zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
  • b) dokumenty księgowe/rozliczeniowe/skarbowe - do czasu upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych w tym art. 74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu niezbędnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, chyba że odpowiednie przepisy stanowią inaczej;
  • c) dokumenty związane z złożonymi reklamacjami i skargami – do czas upływu okresu przedawnienia roszczeń z tym związanych z ww. uprawnieniami;
  • d) celem prawidłowego realizowania czynności z § 3 ust 1 lit f dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Usługobiorcę (Klienta) wyrażonej uprzednio zgody;
  • e) celem prawidłowego realizowania działań wskazanych § 3 ust 1 lit g dane przetwarzane będą do czasu wyczerpania wszelkich prawnie usprawiedliwionych interesów Usługodawcy/Sprzedawcy lub do czasu wniesienia przez Usługobiorcę/Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 2. Administrator będący Usługodawcą/Sprzedawcą wobec przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta informuje, że Usługobiorcy/Klientowi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych następujące prawa:
  • a) dostępu do treści danych osobowych Usługobiorcy/Klienta i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia;
  • b) usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych Usługobiorcy/Klienta zgodnie z  art. 17 i 18 Rozporządzenia;
  • c) przenoszenia danych Usługobiorcy/Klienta zgodnie z  art. 20 Rozporządzenia;
  • d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Usługobiorcy/Klienta zgodnie z  art. 21 Rozporządzenia;
  • e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie Usługobiorcy/Klienta danych odbywa się zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);
 3. Administrator informuje, że Usługobiorca/Klient gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


  §8
  1. Sprzedawca/Usługodawca jako Administrator pragnie poinformować, iż w związku z korzystaniem z Sklepu Internetowego Sprzedawcy/Usługodawcy, Klient/Usługobiorca może skorzystać z odnośników i linków do innych stron internetowych, za które Sprzedawca/Usługodawca jako Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w zakresie respektowania zasad zachowania prywatności obowiązujących na ww. stronach.
  2. Sprzedawca/Usługodawca jako Administrator pragnie poinformować, iż wdrożył i stosuje środki techniczne i proceduralne, których celem jest prawidłowa ochrona przetwarzanych danych osobowych określonego Klienta/Usługobiorcy z zachowaniem standardów i poziomów odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii i charakteru danych objętych ochroną, przede wszystkim w celu prawidłowego zabezpiecza danych osobowych określonego Klienta/Usługobiorcy przed udostępnieniem określonych danych osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, edycją, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Usługodawca/Sprzedawca jako Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  4. Dane osobowe przesyłane są za pośrednictwem bezpiecznego protokołu SSL,
  5. Prawidłową ochronę przed fizycznym i bezpośrednim dostępem do serwerów, na których przechowywane są dane osobowe Klienta/Usługobiorcy zapewnia dostawca serwera.
  6. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy/Klienta.
  7. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem poprzez zastosowanie należytych środków technicznych i organizacyjnych.
  8. Dostęp do Konta Usługobiorcy/Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę/Klienta.
  9. Sprzedawca/Usługodawca jako Administrator danych osobowych niniejszym zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności – w przypadku:
   • a) zmian technologicznych,
   • b) standardów jak i wymagań związanych z prawem regulującym prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie.
  10. Każdorazowo nowa wersja Polityki Prywatności Sklepu Internetowego będzie obwieszczana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  11. Każdorazowo nowa wersja Polityki Prywatności Sklepu Internetowego będzie obowiązywała w nowym zmienionym brzmieniu od dnia jej umieszczenia jednak jedynie dla nowych klientów odwiedzających stronę, dokonujących zakupu i wyrażających na zgodę na nową treść.