RodoKLAUZULA INFORMACYJNA RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach serwisu internetowego weron.pl. Administratorem Twoich danych osobowych jest STREFA REGENERACJI S.C., z siedzibą ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, NIP 8133677616.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

  1. nawiązywania, kształtowania i precyzowania treści, zmian, zrealizowania lub rozwiązania umów pomiędzy Administratorem a Usługobiorcą/Klientem z uwagi na fakt świadczenia Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Administratora oraz zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów i usług oferowanych w ww. sklepie oraz ich dostawy do Klienta/Usługobiorcy (art. 6 ust 1lit. b) Rozporządzenia);
  2. przyjmowania, rozpoznawaniu skarg, reklamacji związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
  3. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia);
  4. archiwizowania dokumentacji tj. umów i dokumentów rozliczeniowych i księgowych (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia);
  5. realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia);
  6. prowadzenia działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w tym. newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);
  7. prowadzenia działań administracyjnych przez Usługodawcę/Sprzedawcę jako Administratorem w tym analityki, statystyk, raportowania wewnątrz przedsiębiorstwa Usługodawcy/Sprzedawcy jako Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia).
Nasz serwis internetowy przetwarza Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym umożliwia ich profilowanie. Działania takie mają na celu dopasowanie ofert i treści serwisu do oczekiwań Użytkownika, zapewnienie jego sprawnego działania i wprowadzania zmian zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym Administratorem, spółkom współpracującym z Administratorem w tym: dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy oraz kancelariom prawnym, podmiotom konsultingowym oraz audytorom, upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji. Jako Użytkownik posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika. Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: info@strefaregeneracji.pl Szczegółowe informację na temat Przetwarzania danych osobowych znajdują się Polityce Prywatności.